Eğitim Felsefemiz

 

EĞİTİM FELSEFEMİZ

 

Eğitim Felsefesi, eğitimin anlamı, amacı, tanımı, yöntemi üzerine düşünür.  Eğitimle ilgili konuları, eğitim- öğretim kuramları ile uygulama arasındaki ilişkiyi, eğitimin sınırlarını, hedeflerini, yöntemlerini sorgulayan bu düşünce etkinliği Ata Okullarının temelini oluşturmaktadır.

Okulların en önemli görevi değişimi yönetmek ve zamanın gereklerini yerine getirmektir. Bunu yerine getirirken, demokratik yaşamın yaşanarak öğrenildiği ortamları hazır hale getirmek demokratik kültür anlayışımızı ve felsefemizi oluşturmaktadır. Demokratik bir toplum olmanın temel koşulu demokratik eğitimdir.

Bu demokratik eğitim, eğitimde fırsat eşitliği ile her öğrenciye potansiyeli ölçüsünde öğrenme fırsatları sağlar. Herkesi aynı düzeyde kabul ederek genel geçer hedef belirlemek demokratik değildir.

Öğrencinin değerini her şeyin üstünde tutan eğitim felsefemizin temelinde; bilmek, öğrenmek için araştırmak ve bunu yaşamın her aşamasına taşımak yatmaktadır. Yaşam boyu öğrenme ve yaşamın içinde öğrenmenin tek yolu da budur.

TEOG sonuçları ile akademik mükemmelliğe ulaşan Ata Okulları,

SADECE SINAV İÇİN DEĞİL, YAŞAM İÇİN DE ÖĞRENİRİZ” ilkesini benimseyerek öğrencilerimiz için yeni yol haritasını çizmeye başlamıştır.

Yeniden yapılanan Ata Okulları için; bir öğrenci bir ders saatinde verilemeyecek kadar çok bilgiyi internet ortamında öğrenebiliyorsa, ama o internet, düşünmeyi ve problem çözmeyi sağlayamıyorsa, öğrencilerin eğitim programı kapsamında bilgileri ne dereceye kadar öğrendiği önemli değildir. Öğrencinin bu bilgi ve becerilerini gerçek ortamlarda ne derece kullanabildikleri önemlidir.

Öğrencilerimizi, Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik Cumhuriyete sahip çıkan, 21. Yüzyıl teknoloji ve yaşam becerileri ile donanmış, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen, düşünen, araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, yaratıcı ve üretken bireyler olarak  yetiştirip onları yaşama hazırlamak en büyük sorumluluğumuzdur.

Ata Okulları bu yola çıkarken başarıyı hedeflediği gibi, bugünlerde unutulan “gerçek okul olma” ve ilk önce öğrencilerin çok yönlü gelişiminin ve yetkinliklerinin temel alınması gerektiğini asla unutmaz… Öğrencinin öğrenme ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri ile geliştirilmesi gereken becerilerini dikkate alarak eğitim programımızın hedeflerini belirleriz.

Öğrencilerimizi 21. yüzyıl öğrenme prensipleri ile dünya vatandaşı olma yolunda yaşama hazırlarken ülkemizin gerçeği olan “sınav” olgusunu da unutmayarak, öğrencilerimizi bu konuda gereksinimi olan doğru akademik program, doğru öğretmen ve doğru teknoloji ile birleştirerek hazırlarız.

Okulumuzda, demokratik eğitimin gereği olarak, sınıf ortamı çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenme olanaklarını çoğaltmak ve yaşam boyu öğrenme becerisini arttırmaya yönelik düzenlenmiştir. Konuşmanın ve tartışmanın yapılmadığı eğitim anlayışı sınıflarımızda olmayacaktır. Öğrencilerimizden, öğretmenin aklı ile düşünmeden, bilgiyi kendilerinin yapılandırması ve yaratması beklenir.

 

“GERÇEK OKUL OLMA” ANLAYIŞIMIZIN İLKELERİ

 • HER GÜN BİLİM

Çocukların doğaları gereği var olan araştırma ve keşfetme gereksinimlerinden yola çıkılarak geliştirilen eğitim programımızda, öğrenciler çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş, sorgulayan, gözlem ve deney yapabilen bilimsel becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmektedir. Bilimsel araştırma yeterliliğini kazanabilmesine ve öğrenmede keşfedici ve araştırıcı tutumları geliştirmesine temel olmak üzere sistemimiz öğrencilerin gözlem yapmalarına, sonuçlara varmalarına, ayrıca tahminler yürütmelerine ve verileri yorumlayabilmelerine destek olur.

Başarı, öğrencilerimizin küçük yaşta sorumluluk alması, merak etmesi, öğrenmek için araştırma yapma yeteneğinin gelişmesi ve ömür boyu öğrenen durumuna gelmeleri ile gerçekleşecektir. Biz bu başarımızı öğretmenlerimizi içine katarak herkesin öğrendiği ortamlar yaratarak gerçekleştireceğiz.

 

 • HER GÜN SANAT

Dans, drama, müzik ve görsel sanatlar derslerinden oluşan sanat öğrenme alanı öğrencinin kendini tanıması, kişilik gelişimi ve duygusal gelişimi açısından çok önemlidir. Her disiplin birbiri ile ilintilidir. Temel amacı da öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerine değer vermesini ve bunları ifade etmesini sağlamaktır. Öğrenciler sanat okuryazarı olma konusunda desteklenir.

Dans eğitiminde öğrenciler düşünce, hareket ve duyguyu iç içe kullanırlar. Dansın tarihsel sürecini, çağdaş durumunu, performans kategorisini öğrenirler.

Drama, zaman ve sahne içinde oynanan rolü, aksiyonu ve deneyimi ifade eder.

Müzik, kişisel ve kültürel bir ifade şeklidir. Ses doğadan ve akustik olandan ve dijital ortamlardan gelen müzik için kaynak olan malzemelerdir. Bu fikirle müziğe formlar, türler, şekiller ve stiller yüklenir. Amacımız öğrenciler için müzik okuryazarlığını arttırmaktır.

Görsel Sanatlar dersinde öğrenciler estetik bilincini geliştirerek, dokunsal, mekânsal fikirlerle ve sorunları çözerek görsel sanat okuryazarlığı konusunda gelişir. Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır. Sanata ilgi duyan, sanat eserlerine değer veren ve koruyan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır. Hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmemiz için yaratıcı ve üretken olmamız gerekmektedir.

 

 • HER GÜN EĞİTİM

Eğitim programımız bir sürü yaklaşımlardan ilham alır. Öğrencinin kendi kendine öğrenme, karar verme, seçim yapma, kendini ve çevresini denetleme ve kendi kendini yönlendirme gücünü kazandırmak eğitim programımızın en önemli hedeflerindendir.

Kişiliğin çok önemli bir boyutu olan değerler sistemi küçük yaşlarda aile ortamında ve okulda kazanılmaya başlar. Küçük yaşlardaki öğrenciler değerlerini kendi kendilerine oluşturamazlar. Zihin yapıları, değerleri kendi kendilerine anlamaları için yeterli değildir ve eğitimle geliştirilir. Bu nedenle onlarda bu değerleri ve bu değerlerin anlamını geliştirecek eğitim yaşantılarını sağlamak gerekmektedir.

Öğrencide değerler sisteminin gelişmesini istiyorsak, öğrencinin kendi benlik anlayışının olumlu olması, kendini değerli bir kişi olarak görmesi, sağlam bir özgüven kazanmış olması, dıştan değil içten denetimli olması, ailenin ve okulun demokratik ve eşitlikçi bir yaklaşımla çocuğa yaklaşması ve çocuk haklarına önem verilmesi şarttır.

Bilimsel araştırmalar, çevresinde tutarlı değerler olan ve değerleri edinen öğrencilerin ileride zihinsel ve akademik etkinliklere daha fazla ilgi gösterdiklerini, benlik saygılarının daha yüksek olduğunu, akılcı bir yaşam biçimi ile daha başarılı olduklarını göstermektedir.

Sağlıklı ve dengeli bir kişilik oluşmasında değerler eğitiminin önemini kavrayan okulumuz anaokulundan başlayarak tüm kademelerde bu eğitimi bir bütünlük içinde sunar.

 

 • HER GÜN SPOR

Okulumuz sağlık ve spor gibi öğrenmelerin yaşamımızın bir parçası haline gelmesi için, öğrencilerin kişisel ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi, sağlıklı, üretken yaşam sürmelerini, bilgi, beceri ve değer tutumlarını geliştirmelerini, bedenini tanımalarını, onu yönetmelerini ve korumalarını hedefler.

 • HER GÜN TEKNOLOJİ

Okulumuzda derslerimiz, öğrencilerin aktif öğrenmesine fırsat sağlayacak şekilde teknoloji ile iç içe işlenir. Teknoloji ve dijital ortamda öğrenme, tüm ders programının içine katılır. Bu şekilde farklı duyularına aynı anda hitap ettiğimiz öğrencilerin, sunulan bilgi ve içerikle daha kolay ve hızlı şekilde etkileşime geçmeleri sağlanır.

 

BU İLKELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPARIZ?

Tek hedefin akademik başarı ve onun her şeyin önünde algılandığı bir çocukluk dönemi mutlu geçebilir mi?

Okulların ve ailelerin bazı tutumları öğrencinin ruh sağlığını ve yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Bir öğrenciye okul başarısı ile kendi değerini tanımlamasına izin verirsek, o öğrenci mutlu olmaz.

Çocukta kişilik yapısının ilk koşulu özgüvendir.  Çocuğun olduğu gibi kabul edilmesi özgüven için en önemli şarttır. Özgüven çocukta mutluluk, verimlilik ve başarıyı beraberinde getirir. Çocuklar kendi hakkında olumlu bir imaj geliştirdiğinde, mutlu, meraklı, yaratıcı ve başarılı olurlar, keşfetme ve öğrenme istekleri artar. Bu nedenle çocuğa kendi olma hakkı tanımak, koşulsuz sevgi ve saygı göstermek, gereksinimlerini tanımak, duygularına karşı hoşgörülü olmak bizlerin okul olarak en önemli sorumluluğudur. Başarı olumlu duyguların olduğu ortamlarda gerçekleşir. Okulumuzda öğrencilerimiz mutlu, meraklı ve sorumluluk sahibidir. Çünkü kendilerini tanırlar, severler, bireysel hedefler koyarlar, problemlerle başa çıkarlar, çevreleri ile sağlıklı iletişim kurarlar ve başarılıdırlar.

 

DEĞERLERİMİZ

DENGELİ VE MUTLU BİR BİREY OLMA

 

21. yüzyıl becerileri ile hazırlanan bu program öğrencilerin bilgi çağında ihtiyaç duyacakları becerilerini geliştirmesi için tasarlanmıştır.

Genel kabul görmüş 21. yüzyıl becerileri:

 1. Öğrenme ve yenilik konularında beceriler
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 • Yaratıcılık ve Yenilik
 • İletişim ve İş birliği
 1. Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri,

          

 • Bilgi Konusunda Okur-Yazarlık

 

 • Medya Konusunda Okur-Yazarlık

 

 • Bilgi, İletişim, Teknoloji Konusunda Okur-Yazarlık 

     

3.Yaşam ve Kariyer Becerileri 

                  

 • Esneklik ve Adapte Olabilme 

 

 • İnisiyatif Alma ve Kendi Kendini Yönlendirme 

 

 • Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler 

 

 • Verimlilik ve Hesap Verme Sorumluluğu 

 

 • Liderlik ve Sorumluluk

 

Ata Okullarının öğrenen okul ikliminde, 21. yüzyıl becerileri ile beraber bütünsel eğitim anlayışıyla üzerinde duracağı ve geliştireceği programlar sırasıyla,

 • Global zihin ve demokratik vatandaşlık
 • Herkes için eşit eğitim ve fırsat olanakları
 • Öğrencinin istek ve görüşlerine saygı
 • İfade özgürlüğü
 • Düşünce özgürlüğü
 • Barış eğitimi
 • Hoşgörü eğitimi
 • Bağımsız öğrenme
 • Sorgulama ve düşünce tabanlı öğretim
 • Bireysel farklılıkların yönetimi
 • Çok yönlülüğü destekleyecek sosyal etkinlikler
 • Bağlılık kültürü
 • Ekoloji bilinci
 • Ulusal ve evrensel değerlerin birleştiriciliği

 

ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMIMIZ

ÇOCUKTAKİ MERAKI YİTİRMEME ESASINA DAYALI PROGRAMIMIZ

 

Çocukları öğrenmeye iten güç meraktır ve onlar da doğuştan meraklıdırlar. Merak soru sormayı ve araştırma yapmayı sağlar. Bu nedenle birçok çağdaş farklı öğrenme kuram ve modellerin yaklaşımlarından ilham alan eğitim programımız, anlamayı öne çıkaran, araştırmaya dayalı, çocuğun tüm gelişim alanlarını eşit oranda destekleyen bir modeldir. Bu modelin ilk hedefi çocuğu bir birey olarak değerini hissettirmektir. Öğrenim sürecinde çocuklarımızın kendini anlama ve tanıma süreçlerine çevrelerini ve dünyayı tanıma süreçlerini ekleyerek tema ve proje tabanlı bir program uygularız.

Eğitim programımız; her çocuğun farklı zihin yapıları, farklı ilgileri ve öğrenme biçimleri gerçeğinden yola çıkarak, etkinliklerin çocukta anlam kazanacak, öğrenmeye karşı pozitif yaklaşım ve özgüven geliştirecek şekilde birbiriyle ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde hazırlanmıştır. Bu program daha önceden belirlenmiş cevapları bulmak için değil, merak duygusunu uyandırarak kendi kendine öğrenme, seçim yapma, tahminde bulunma, mantıklı ve yaratıcı kararlar alma ve karmaşık problemleri çözmesi için çocukları destekler. Çocuklar bu öğrenme sürecine yaparak, yaşayarak ve deneyerek katılır.

Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan anadil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olmasıdır. Küçük çocuklarda dil edinme kendiliğinden gelişen bir süreçtir. Çocuklarımız sınıflarında bu dili konuşan öğretmenlerle aktif olarak anlamlı bir etkileşim içinde bulunurlar.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında, kalemi doğru tutma, yönergeleri dinleme ve uygulama, el-göz koordinasyonu kurma, şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme, çizgileri doğru yönde yazma, konum ve yönleri anlayabilme ve ses temelli çalışmalarla bir bütünlük içinde hazırlanmıştır.

Çocuklar üzerinden fayda elde etmek politikasını karşı olan Ata Okulları anaokullarında yılsonu gösterisi yapmaz.

Yıl içinde ve sonunda eğitmek amacı ile yapılan etkinlikler “Hep Birlikte Yapalım Eğlenelim” adı altında gerçekleşir.

 

İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ

OLUMLU AKADEMİK BENLİK ALGISI

 

İlkokul öğrencinin yaşamında akademik temellerin atıldığı dönemdir. Bu dönemde tüm öğrencilerimize bilgi, tutum, beceri ve davranışlar kazandırılır. Birinci sınıftan başlayarak öğrenci; öğrenme sitilini, akademik benlik algısını, tutumlarını ilkokulda geliştirir. Bu süreçte doğru eğitimden geçmeyen öğrenci, öğrenme ile ilgili kritik dönemi kaçırır, düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenemez.

İlkokul programımız öğrencilerde okuma yazma, okuduğunu anlama, ana dilini doğru ve iyi kullanma, temel matematik işlemlerini yapabilme, yakın çevreyi tanıma, ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve toplumsal yaşam kurallarını öğrenme isteği yaratmak için hazırlanmıştır.

İlkokul okuma programımızın öncelikli hedefi öğrencilerimize okumayı sevdirme, okuma alışkanlığı kazandırma, anlamlı okuma, okuduklarını anlama, anladıklarını kendi cümleleri ile sözlü ya da yazılı ifade edebilme becerilerini kazandırmaktır.

Eğitim programımız sayesinde öğrencilerimiz araştırmacı, bilgiye ulaşma yollarını bilen, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, risk alabilen, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişir.

Ev ödevleri öğrencinin sorumluluk alabilmeleri, amaçlanan bir konuda araştırma, inceleme ve sonuç çıkarma alışkanlıkları kazanabilmeleri için okulda öğrenilen bilgi yaşanmışlıklarının kalıcılığını sağlamak ve genişletmek amacıyla verilir.

 

ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ

 SÜRECİ VE ÇABAYI DİKKATE ALAN EĞİTİM PROGRAMIMIZ

 

Sonuca değil sürece odaklanan okulumuz; çaba gösteren, sorumluluklarını yerine getiren her çocuğun başarılı olacağına inanır ve destekler. Çünkü önemli olan sonuçtan çok bu süreçte yapılanlardır.

Eğitim programımız bu süreci bilgi, beceri, tutum ve davranışla öğrencileri başarıya ulaştıracak doğru hedeflerle hazırlanmıştır. Zamanı doğru yönetmek, yaptığı işi sonlandırmak ve en doğru noktadan başlamak, yaratıcılığı kullanarak ürün ortaya koymak, yaptığı işin sorumluluğunu almak, bunu yaparken başarıyı başkaları ile paylaşmak kazandırdığımız becerilerdir.